دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/06/31یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00Hardware (A+)970126-17Y-S21

فرم ورود مشخصات