دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/06/28یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00الگو و مدلسازی 197/07/01-9Y-S14

فرم ورود مشخصات