دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/04/28شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00نحوه ی تنظیم مالیات برارزش افزوده ونحوه تهیه ی اظهارنامه مالیاتی96/08/13-8j13

فرم ورود مشخصات