دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/09/28شنبه 09:00 تا 14:00,دوشنبه 09:00 تا 14:00الگو و مدلسازی 297/09/10-9SH-D14

فرم ورود مشخصات