دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/08/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00نحوه ی تنظیم مالیات برارزش افزوده ونحوه تهیه ی اظهارنامه مالیاتی97/09/14-17Z21

فرم ورود مشخصات