دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/09/23چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00spss196/09/22-17SH-CH21

فرم ورود مشخصات