دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/12/03شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00spss196/12/26-17Z21

فرم ورود مشخصات