دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/09/28چهارشنبه 09:00 تا 18:00,پنجشنبه 09:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 18:00مدیریت تخصصی کافی شاپ96/10/27-CH-P-J-9-18

فرم ورود مشخصات