دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/12/04شنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی96/12/12-8SH-D13

فرم ورود مشخصات