دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/10/27سه شنبه 08:00 تا 13:00,یکشنبه 08:00 تا 13:00Solid Work196/11/15-8Y-S13

فرم ورود مشخصات