فاکتور

تاریخ فاکتور هزینه دوره تخفیف قابل پرداخت شماره فاکتور تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس
1399/05/198,080,000808,0007,272,00011143883551398/08/24پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00ICDL Level 1 & ICDL Level 2

فرم ورود مشخصات