فاکتور

تاریخ فاکتور هزینه دوره تخفیف قابل پرداخت شماره فاکتور تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس
1399/05/199,600,000960,0008,640,00015758467861399/03/08پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00ICDL Level 1 & ICDL Level 2

فرم ورود مشخصات