ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مالی خدماتی1397/04/15پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00508,450,000
2مالی خدماتی1397/04/09شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00508,450,000
3مالی بازرگانی1397/02/26شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00406,000,000
4مالی بازرگانی1397/03/10پنجشنبه 11:00 تا 19:00506,000,000
5نرم افزارهلو1397/03/24پنجشنبه 13:00 تا 18:00102,450,000
6نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/03/17پنجشنبه 13:00 تا 18:00103,400,000
7مالیات برارزش افزوده1397/03/10پنجشنبه 13:00 تا 18:00101,400,000
8حسابداری حقوق و دستمزد1397/03/31پنجشنبه 13:00 تا 18:00107,250,000
9حسابداری ویژه بازار کار1397/04/15پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:0011028,700,000
10حسابداری ویژه بازارکار1397/04/09شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0011028,700,000
11مکانیزه1397/03/24پنجشنبه 13:00 تا 18:00203,750,000
12مالی خدماتی1397/04/27شنبه 8 تا 13:00,دوشنبه 8 تا 13:00,چهارشنبه 8 تا 13:00508,450,000
13حسابداری بازارکار1397/04/27شنبه 8 تا 13:00,دوشنبه 8 تا 13:00,چهارشنبه 8 تا 13:0018028,700,000
14خدماتی/بازرگانی/مکانیزه1397/04/27شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0011018,200,000
15خدماتی/بازرگانی/مکانیزه1397/04/27شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0011018,200,000
16خدماتی/بازرگانی/مکانیزه1397/04/27شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0011018,200,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس پیشرفته1397/03/05شنبه 10:00 تا 13:0017722,125,000
2پک طراحی لباس مقدماتی1397/03/05شنبه 10:00 تا 13:0019224,000,000
3الگو و دوخت21397/03/05شنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
4الگو و دوخت11397/04/16شنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Elementary 11397/01/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,900,000
2Elemetary21397/02/01شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00422,900,000
3pre_intermediate 11397/02/11یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
4pre-intermediate 31397/02/19یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
5Intermediate 11397/02/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
6Intermediate 31397/01/30پنجشنبه 10:00 تا 14:00423,050,000
7Upper_intermediate 11397/02/03دوشنبه 18:00 تا 21:00423,300,000
8Elementary 31397/02/18یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,900,000
9pre_intermediate 21397/02/02423,050,000
10Intermediate 21397/02/19423,050,000
11Intermediate 41397/02/24423,050,000
12Upper_intermediate 21397/02/24423,300,000
13Upper_intermediate 31397/02/17423,300,000
14Upper_intermediate41397/02/24دوشنبه 1900 تا 21:00,چهارشنبه 1900 تا 21:00423,300,000
15Upper_intermediate 51397/02/23423,300,000
16Family &Friend1A1397/02/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,050,000
17Family &friend 1A1397/01/19422,050,000
18family & friend 1B1397/01/23پنجشنبه 10:00 تا 13:00422,050,000
19family & friend 1c1397/01/28422,050,000
20damily & friend 2A1397/01/29422,050,000
21Family& friend 2B1397/02/09یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00422,050,000
22Family& friend 2C1397/01/23422,050,000
23Family& friend 3A1397/01/23پنجشنبه 10:00 تا 13:00422,050,000
24Family& friend 3B1397/01/28422,050,000
25Family& friend 3C1397/01/22شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,050,000
26Family& friend 3C1397/01/30پنجشنبه 10:00 تا 13:00422,050,000
27Family& friend 4A1397/02/24422,050,000
28Family& friend 4B1397/02/25422,050,000
29Family& friend 4B1397/02/23422,050,000
30Family& friend 4C1397/02/24422,050,000
31Family& friend 5A1397/02/24422,050,000
32family & friend 5B1397/02/30422,050,000
33Family& friend 5C1397/02/16422,050,000
34Family& friend 6A1397/02/09422,050,000
35Family& friend 6B1397/02/02422,050,000
36Family& friend 6C1397/02/13422,050,000
37pre_intermediate 41397/02/18423,050,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1اتوکد دوبعدی1397/02/06پنجشنبه 08:00 تا 13:00606,850,000
2اتوکد دوبعدی1397/04/02شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00606,850,000
3اتوکدسه بعدی1397/04/07پنجشنبه 08:00 تا 13:00425,850,000
43D Max1397/03/30یکشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:0010011,850,000
53D Max1397/03/10پنجشنبه 08:00 تا 13:0010011,850,000
63D Max1397/02/17دوشنبه 13:00 تا 16:00,چهارشنبه 13:00 تا 16:0010011,850,000
7V-RAY1397/04/02شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:003011,850,000
8REVIT1397/03/10پنجشنبه 14:00 تا 18:00608,550,000
9دکوراسیون مقدماتی1397/04/02شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0013815,500,000
10دکوراسیون مقدماتی1397/04/09شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0013815,500,000
11دکوراسیون پیشرفته1397/03/11جمعه 08:00 تا 13:0013220,950,000
12دکوراسیون متوسطه1397/03/12شنبه 10:00 تا 13:0012020,300,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ICDL I1397/04/09شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00683,800,000
2ICDL I1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00683,800,000
3ICDL II1397/03/17پنجشنبه 13:00 تا 18:00633,600,000
4ICDL I & ICDL II1397/04/09شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001317,350,000
5ICDLI & ICDL II1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:001317,350,000
6WORD & EXCEL1397/03/03پنجشنبه 13:00 تا 18:00503,550,000
7تایپ سریع1397/04/14پنجشنبه 09:00 تا 13:00151,250,000
8تایپ سریع1397/02/28جمعه 09:00 تا 12:00151,250,000
9EXCEL20161397/03/17پنجشنبه 13:00 تا 18:00242,000,000
10EXCEL20161397/03/19جمعه 08:00 تا 13:00242,000,000
11EXCEL2016EXPERT1397/03/10پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00242,050,000
12ICDL I1397/03/03یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00683,800,000
13ICDL I&ICDLII1397/03/03یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:001317,350,000
14ICDL II1397/03/19شنبه 9 تا 13:00,دوشنبه 9 تا 13:00,چهارشنبه 9 تا 13:00633,600,000
15Word & Excel1397/02/28جمعه 13:00 تا 18:00503,550,000
16Word & Excel1397/03/31یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00503,550,000
17ICDL I& ICDL II1397/04/23شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001317,350,000
18ICDL I1397/04/23شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001313,800,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS&SAFE I1397/04/14جمعه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 8 تا 13:009012,000,000
2متره برآوردوصورت وضعیت باEXCEL1397/04/17یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00607,900,000
3GISمقدماتی1397/04/21پنجشنبه 08:00 تا 13:00304,500,000
4MS PROJECT1397/04/22جمعه 08:00 تا 13:00607,500,000
5برنامه ریزی و کنترل پروژهp61397/04/15جمعه 13:00 تا 18:00608,500,000
6catia I1397/02/28جمعه 08:00 تا 13:00646,600,000
7SOLID WORKS I1397/04/21پنجشنبه 8 تا 13:00646,450,000
8MATLABمقدماتی1397/04/15جمعه 13:00 تا 18:00324,300,000
9SPSS1397/04/15جمعه 13:00 تا 18:00394,500,000
10GIS مقدماتی/خصوصی/آقای مرادی1397/03/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00106,000,000
11خصوصی1397/02/08شنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:002012,000,000
1297/03/02/خصوصی/آقای مرادی1397/03/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00106,000,000
13SOLID II1397/04/08جمعه 08:00 تا 13:00646,700,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1397/02/21جمعه 08:00 تا 13:00607,450,000
2COREL1397/03/24پنجشنبه 14:00 تا 17:00,جمعه 14:00 تا 17:00304,200,000
3ILLUSTRATOR1397/03/11جمعه 13:00 تا 18:00405,100,000
4IN DESIGN1397/04/14پنجشنبه 13:00 تا 16:00404,900,000
5corel draw-خانم زارعی-خصوصی1397/02/08چهارشنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00157,500,000
6آقای فصیحی/کرل1397/02/01شنبه 08:00 تا 10:00157,500,000
7فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1397/03/13یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00607,450,000
8طراحی نقاشی پایه1397/03/14دوشنبه 10:00 تا 13:008013,200,000
9خصوصی/پازوکی/فتوشاپ1397/02/23شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:003016,500,000
10corel draw1397/03/24یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00304,200,000
11ADOBE ILLUSTRATOR1397/04/11شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00405,100,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Network+1397/03/12شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21303,250,000
2Windows Server 2012R2 Exam 70-4101397/03/09شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21487,100,000
3(Administering Windows Server 2012 R2 (70-4111397/03/23شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21578,400,000
4(Configuring Advance Windows Server 2012 R2(70-4121397/03/23شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 216910,650,000
5Designing & Implementing Infrastructure1397/03/23شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21243,850,000
6Installing and Configuring Windows 101397/03/19شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21426,150,000
7Hardware(A+1397/03/13یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21515,400,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1c# programming1397/04/02شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00606,300,000
2C# Windows Application1397/03/11جمعه 08 تا 13507,400,000
3Web Client Development1397/03/25جمعه 08 تا 13303,950,000
4Microsoft ASP.NET MVC1397/02/16یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21608,700,000
5SQL Server 2014 Database Development1397/03/25جمعه 13 تا 18608,350,000
6Java Mobile Programming For Android1397/02/16یکشنبه 9 تا 12,سه شنبه 9 تا 12507,900,000
7Web Design I1397/03/05شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00707,450,000
8Web Design II1397/02/13پنجشنبه 8 تا 13446,750,000
9Web Design II1397/02/19شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13446,750,000
10Web Design III1397/03/17پنجشنبه 8 تا 13589,600,000
11Web Design III1397/03/23شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13579,600,000
12Pack Web Design1397/02/21جمعه 13 تا 1815521,200,000
13PHP & My SQL Web Development1397/04/17یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:006010,400,000
14Wordpress & Woocommerce Essential Training1397/03/11جمعه 8 تا 13507,150,000
15بهینه سازی موتور های جستجو1397/03/18جمعه 8 تا 13305,550,000
16Web Design I1397/02/14جمعه 13 تا 18707,450,000
171397-01-241397/03/04جمعه 0900 تا 130006,300,000
18W.P/خصوصی1397/02/10شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:002515,000,000
19Java Mobile Programming For Android1397/04/03یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0007,900,000
20خانم باقری1397/02/07شنبه 18:00 تا 21:00309,000,000
21Web Design I1397/04/02شنبه 18 تا 21,دوشنبه 18 تا 21,چهارشنبه 18:00 تا 21:00707,450,000
22Pack Web Design1397/03/05شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:007021,200,000
23خصوصی/خامسی1397/02/15پنجشنبه 00:00 تا ,جمعه 00:00 تا 3015,000,000
24Pack Web Design1397/04/02شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0015521,200,000
25خصوصی خانم عالی/ جاوا/C/1397/03/01شنبه 08:00 تا 10:00,دوشنبه 08:00 تا 10:00,یکشنبه 08:00 تا 10:00,سه شنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:00,پنجشنبه 08:00 تا 10:00,جمعه 08:00 تا 10:00106,000,000
26WEB I1397/03/03شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:007,450,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1397/04/06شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0011019,000,000
2روتوش عکاسی دیجیتال1397/03/06یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:00457,700,000
3EDIUS1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00307,080,000
4پریمیر1397/04/07پنجشنبه 17:00 تا 21:00489,500,000
5AFTER EFFECT1397/04/08جمعه 08:00 تا 13:00406,500,000
6MAYA1397/04/09شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00406,500,000
7عکاسی دیجیتال1397/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:0011019,000,000
8عکاسی/خصوصی1397/02/17555,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1دوره تخصص کافی شاپ1397/02/18یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30022,800,000
2دوره تخصصی کافی شاپ1397/02/06پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:00019,500,000
3دوره تخصصی کافی شاپ1397/02/15شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:30019,500,000
4دوره تخصصی باریستا1397/02/08شنبه 14:30 تا 20:30,یکشنبه 14:30 تا 20:30,دوشنبه 14:30 تا 20:30,سه شنبه 14:30 تا 20:30,چهارشنبه 14:30 تا 20:30,پنجشنبه 14:30 تا 20:30,جمعه 14:30 تا 20:30022,500,000
5دوره تخصصی باریستا1397/02/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30022,500,000
6مدیریت و راه اندازی کافه ورستوران و اصول تشریفات1397/02/27پنجشنبه 12:30 تا 17:30017,600,000
7دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد1397/02/05چهارشنبه 15:00 تا 21:00019,200,000
8کارگاه صبحانه و برانچ1397/02/20پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:00014,500,000
9دوره تخصصی آشپزی ملل1397/02/21جمعه 11:00 تا 17:00029,950,000
10کارگاه دسرمدرن فرانسوی1397/03/23چهارشنبه 09:00 تا 17:00,پنجشنبه 09:00 تا 17:00,جمعه 09:00 تا 17:0018,500,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی آناتومی وفیگور1397/01/23پنجشنبه 13:00 تا 16:00