ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS & SAFE I1396/02/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:0015,000,000
2ETABS & SAFE II1396/05/01یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:006,072,000
3مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی1396/02/22جمعه 08:00 تا 17:001,851,000
4متره و برآورد و صورت وضعیت با Excel1396/04/31شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:007,920,000
5MS Project1396/04/12شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:007,344,000
6برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P61396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:008,382,000
7CATIA I1396/07/21جمعه 08:00 تا 13:00757,500,000
8CATIA II1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:006,900,000
9SolidWorks I1396/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:006,027,000
10فرترن 90 با رویکرد CFD1396/02/22جمعه 13:00 تا 18:002,875,000
11MATLAB مقدماتی1396/05/01شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:003,217,500
12GIS پیشرفته1396/04/08پنجشنبه 08:00 تا 13:003,300,000
13MS project خصوصی1396/01/08سه شنبه 09:00 تا 16:002,800,000
14msp خصوصی خانم حیدری1396/01/14شنبه 08:00 تا 15:002,500,000
15ABAQUS1396/02/26یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,120,000
16MSP1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,344,000
17Etabs & Safe I1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0015,000,000
18GIS مقدماتی1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:003,600,000
19SPSS11396/04/23جمعه 08:00 تا 13:003,164,480
20catia I1396/04/30پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:007,500,000
21MS Project1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,500,000
22خصوصی/3d/زهرا استواری1396/04/305,000,000
23ETABS & SAFE I1396/07/07جمعه 13:00 تا 18:009015,000,000
24ETABS & SAFE II1396/07/16یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00406,080,000
25مدیریت HSE در کارگاه های ساختمانی1396/05/01جمعه 08:00 تا 17:002,500,000
26متره و برآورد و صورت وضعیت با Excel1396/07/18یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00607,920,000
27GIS مقدماتی1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00303,600,000
28Ms Project1396/07/13پنجشنبه 08:00 تا 13:00607,500,000
29برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P61396/07/07جمعه 13:00 تا 18:00608,500,000
30CATIA I1396/06/02پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00757,500,000
31CATIA II1396/07/28پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00756,900,000
32SolidWorks I1396/07/05شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00606,030,000
33فرترن 90 با رویکرد CFD1396/05/01جمعه 13:00 تا 18:002,880,000
34ABAQUS1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00606,120,000
35Matlab مقدماتی1396/07/06پنجشنبه 08:00 تا 13:00303,220,000
36SPSS1396/07/14جمعه 08:00 تا 13:00394,500,000
37خصوصی کتیا1396/06/09104,500,000