ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1تند تایپ1397/02/14جمعه 09:00 تا 12:00151,120,000
2icdl11396/04/30جمعه 08:00 تا 13:003,460,000
3icdl11396/03/19جمعه 08:00 تا 13:003,460,000
4icdl11396/04/24یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:003,460,000
5icdl21396/03/19جمعه 13:00 تا 18:003,260,000
6icdl21396/02/14پنجشنبه 14:00 تا 19:003,260,000
7icdl21396/03/20شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:003,260,000
8pack icdl1397/01/17جمعه 13:00 تا 18:001316,670,000
9pack icdl1396/12/03پنجشنبه 13:00 تا 18:001316,670,000
10pack icdl1397/01/22شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:001316,670,000
11excel1397/01/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00241,800,000
12excel expert1396/03/20شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001,880,000
13word & excel (خصوصی)1396/01/11جمعه 09:00 تا 14:002,000,000
14excel1397/01/17جمعه 08:00 تا 13:00241,800,000
15excel1396/02/14پنجشنبه 14:00 تا 19:001,800,000
16خصوصی اکسل خدابخش1396/01/19شنبه 15:00 تا 18:001,050,000
17EXCEL/خصوصی/2:30/هادیان1396/10/0421,250,000
18تند تایپ1396/02/10یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:001,120,000
19word & excel1396/11/28شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00503,240,000
20WORD & EXCEL1396/02/011,750,000
21تندتایپ/خصوصی/قربان وند1396/02/022,250,000
22خصوصی اکسز/جعفری1396/02/13900,000
23excel1396/03/19جمعه 13:00 تا 18:001,800,000
24تایپ و تند زنی1396/04/26شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:001,120,000
25خصوصی word و excel 10 ساعت1396/02/153,800,000
26خصوصی اکسل1396/02/21400,000
27ICDL I1396/04/28شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:003,460,000
28icdl21396/04/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:003,260,000
29excel1396/04/21شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001,800,000
30ICDL Pack1396/11/21شنبه 16:00 تا 20:00,یکشنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:00,چهارشنبه 16:00 تا 20:001316,670,000
31Excel Expert1397/01/17جمعه 13:00 تا 18:00241,880,000
32Word1396/03/03چهارشنبه 17:00 تا 19:003,800,000
33ICDL I ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 09:00 تا 12:00,دوشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:003,670,000
34ICDL II ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:003,980,000
35کارگاه شناخت اجزای کامپیوتر ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 10:00 تا 12:00,سه شنبه 10:00 تا 12:00620,000
36رباتیک مقدماتی ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 13:00 تا 16:00,دوشنبه 13:00 تا 16:00,چهارشنبه 13:00 تا 16:002,785,000
37فتوشاپ مقدماتی ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00,چهارشنبه 14:00 تا 16:003,570,000
38پک کامپیوتر و زبان ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 13:00 تا 16:00,دوشنبه 13:00 تا 16:00,چهارشنبه 13:00 تا 16:005,210,000
39پک کامپیوتر و رباتیک ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 08:30 تا 14:00,دوشنبه 08:30 تا 14:00,چهارشنبه 08:30 تا 14:007,700,000
40پک کامپیوتر ویژه کودک و نوجوان1396/03/20شنبه 08:30 تا 13:00,یکشنبه 08:30 تا 13:00,دوشنبه 08:30 تا 13:00,سه شنبه 08:30 تا 13:00,چهارشنبه 08:30 تا 13:005,470,000
41اکسز خصوصی1396/03/10پنجشنبه 08:00 تا 13:002,250,000
42خصئصی icdl وفایی1396/08/12103,000,000
43ICDL 21396/04/22پنجشنبه 13:00 تا 18:003,260,000
44excel1396/04/22پنجشنبه 13:00 تا 18:001,800,000
45word & excel1396/04/18یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:003,240,000
46خصوصی/پریاپایدار/icdl/corel1396/09/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00209,000,000
47ICDL Pack1396/04/24یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:006,670,000
48ICDL11396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:003,460,000
49ICDL21396/12/18جمعه 08:00 تا 13:00633,260,000
50Excel1396/04/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:001,800,000
51ICDL Pack1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:006,670,000
52ICDL Pack1396/04/28شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:006,670,000
53ICDL Pack1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,670,000
54ICDL11396/05/01یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:003,460,000
55ICDL11397/01/22شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00683,460,000
56ICDL Pack1396/05/01شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:006,670,000
57ICDL Pack1396/05/01یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:006,670,000
58خصوصی اکسل/آقابنی عقیل1396/04/234,000,000
59خصوصی1396/04/244,500,000
60آقای موحدی/خصوصی تایپ1396/04/305,250,000
61ICDL I1397/01/17جمعه 13:00 تا 18:00683,460,000
62ICDL I1396/11/21شنبه 16:00 تا 20:00,یکشنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:00,چهارشنبه 16:00 تا 20:00683,460,000
63ICDL I1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:003,460,000
64ICDL I1396/05/16شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:003,460,000
65ICDL II1396/10/22شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00633,260,000
66ICDL II1396/11/21شنبه 17:30 تا 21:00,یکشنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,سه شنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00633,260,000
67ICDL Pack1396/07/07جمعه 08:00 تا 13:0006,670,000
68ICDL Pack1396/06/01شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:006,670,000
69ICDL Pack1396/06/01شنبه 20:30 تا 22:00,دوشنبه 20:30 تا 22:00,چهارشنبه 20:30 تا 22:006,670,000
70Word & Excel1397/01/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00503,240,000
71تایپ و تندزنی1397/01/30پنجشنبه 10:00 تا 13:00151,120,000
72ICDL Pack1396/06/29شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:0006,670,000
73Excel Expert1396/08/14یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00241,880,000
74Excel1396/06/03جمعه 08:00 تا 13:001,800,000
75Excel1396/05/02شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0001,800,000
76word1396/05/021,800,000
77WORD شهلا طالبی1396/05/042,250,000
78ICDL PACK1396/05/21شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:006,670,000
79خصوصی اکسل/خصوصی 10 ساعت/آقای جوادی1396/09/19پنجشنبه 20:00 تا 22:00,جمعه 16:00 تا 18:00,شنبه 20:00 تا 22:00,یکشنبه 20:00 تا 22:00,دوشنبه 20:00 تا 22:00104,500,000
80960612-8y-s13 EXCEL1396/06/12یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:001,800,000
81خصوصی خانم هدهدی1396/05/14شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00,چهارشنبه 14:00 تا 16:006,000,000
82خصوصی/نصیری نیا/قراچولو1396/05/15شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:006,670,000
83خصوصی خانم زیرک1396/05/152,800,000
84خصوصی فروز اکسل1396/05/18شنبه 16:00 تا 15:002,700,000
85اکسل/خصوصی/خانم طالبی1396/05/24پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:002,000,000
86ICDL21397/01/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00633,260,000
87خصوصی خانم ملیحه طالبی1396/06/12شنبه 17:00 تا 21:00107,000,000
88word1396/06/28پنجشنبه 18:00 تا 20:002800,000
89خصوصی اکسل 5 ساعته1396/06/302,000,000
90نفیسه ابراهیمی/اکسل/خصوصی1396/07/01سه شنبه 17:00 تا 18:002800,000
91خصوصی/بامدرک/icdl/آقای حر1396/07/24408,000,000
9211396/09/03شنبه 13:00 تا 14:001,000
93اکسل پیشرفته1396/11/21شنبه 16 تا 1751,400,000
94تایپ و تندزنی1396/12/11جمعه 8 تا 132,000,000