ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ICDL I1397/05/01شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:00683,800,000
2ICDL I1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00683,800,000
3ICDL II1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00633,600,000
4ICDL I & ICDL II1397/05/01شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:001317,350,000
5ICDLI & ICDL II1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:001317,350,000
6WORD & EXCEL1397/05/02یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00503,550,000
7تایپ سریع1397/05/25پنجشنبه 09:00 تا 13:00151,250,000
8تایپ سریع1397/02/28جمعه 09:00 تا 12:00151,250,000
9EXCEL20161397/05/02یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00242,000,000
10EXCEL20161397/04/28شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00242,000,000
11EXCEL2016EXPERT1397/05/12جمعه 08:00 تا 13:00242,050,000
12ICDL I1397/05/01شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00683,800,000
13ICDL I&ICDLII1397/05/01شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001317,350,000
14ICDL II1397/05/02یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00633,600,000
15Word & Excel1397/02/28جمعه 13:00 تا 18:00503,550,000
16Word & Excel1397/04/23شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00503,550,000
17ICDL I& ICDL II1397/05/27شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001317,350,000
18ICDL I1397/05/27شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001313,800,000
19icdl 1 زوج 14-171397/04/24شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:003,800,000
20WORD & EXCEL 1397/04/241397/04/24شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:003,550,000
21تایپ/خصوصی971397/04/25پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:0083,200,000