ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1c# programming1397/05/21یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00606,300,000
2C# Windows Application1397/04/29جمعه 08 تا 13507,400,000
3Web Client Development1397/03/25جمعه 08 تا 13303,950,000
4Microsoft ASP.NET MVC1397/06/02جمعه 08:00 تا 13:00608,700,000
5SQL Server 2014 Database Development1397/05/26جمعه 13 تا 18608,350,000
6Java Mobile Programming For Android1397/05/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00507,900,000
7Web Design I1397/03/05شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00707,450,000
8Web Design II1397/02/13پنجشنبه 8 تا 13446,750,000
9Web Design II1397/02/19شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13446,750,000
10Web Design III1397/03/17پنجشنبه 8 تا 13589,600,000
11Web Design III1397/03/23شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13579,600,000
12Pack Web Design1397/02/21جمعه 13 تا 1815521,200,000
13PHP & My SQL Web Development1397/05/29جمعه 08:00 تا 13:006010,400,000
14Wordpress & Woocommerce Essential Training1397/05/26جمعه 8 تا 13507,150,000
15بهینه سازی موتور های جستجو1397/05/26جمعه 8 تا 13305,550,000
16Web Design I1397/02/14جمعه 13 تا 18707,450,000
171397-01-241397/03/04جمعه 0900 تا 130006,300,000
18W.P/خصوصی1397/02/10شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:002515,000,000
19Java Mobile Programming For Android1397/04/03یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0007,900,000
20خانم باقری1397/02/07شنبه 18:00 تا 21:00309,000,000
21Web Design I1397/03/21شنبه 18 تا 21,دوشنبه 18 تا 21,چهارشنبه 18:00 تا 21:00707,450,000
22Pack Web Design1397/05/13شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0015521,200,000
23خصوصی/خامسی1397/02/15پنجشنبه 00:00 تا ,جمعه 00:00 تا 3015,000,000
24Pack Web Design1397/03/21شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0015521,200,000
25خصوصی خانم عالی/ جاوا/C/1397/03/01شنبه 08:00 تا 10:00,دوشنبه 08:00 تا 10:00,یکشنبه 08:00 تا 10:00,سه شنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:00,پنجشنبه 08:00 تا 10:00,جمعه 08:00 تا 10:00106,000,000
26WEB I1397/03/03شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:007,450,000
27C# Windows Applications1397/04/29جمعه 08:00 تا 13:00507,400,000
2897-04-23 php 08-131397/04/23جمعه 08:00 تا 13:0010,400,000