ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1web design1396/04/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:004,620,000
2web design1396/06/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0004,620,000
3advnced web1396/02/14پنجشنبه 08:00 تا 13:004,140,000
4java script/خصوصی1396/08/02جمعه 08:00 تا 13:005800,000
5jquery & ajax1396/04/20یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:006,240,000
6php & my sql1396/04/23جمعه 08:00 تا 13:006,950,000
7seo1396/08/19جمعه 08:00 تا 13:00304,410,000
8Net Framework Application development Foundation 11396/03/05جمعه 13:00 تا 18:006,480,000
9SQL Server 20121396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,450,000
10Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development1396/04/26شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003,450,000
11Net Framework 4.5 Microsoft ADO .Net1396/01/14شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:004,170,000
12Microsoft ASP.Net MVC1397/01/18یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:00606,690,000
13Developing los Apps with Swift1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:008,800,000
14Java Mobile Programming For Android1397/04/03یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21,پنجشنبه 17 تا 21507,200,000
15.Net1396/01/18جمعه 08:00 تا 13:002,200,000
16Advanced web Design1396/02/28پنجشنبه 14:00 تا 18:004,140,000
17.Net1396/03/01شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,200,000
18java programming1396/02/01جمعه 08:00 تا 13:005,550,000
19Java Mobile Programming For Android1396/05/01پنجشنبه 16:00 تا 21:007,200,000
20web design1396/03/21یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:00,پنجشنبه 11:00 تا 14:004,620,000
21آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/03/12جمعه 13:00 تا 18:005,000,000
22foundation11396/04/21شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:006,480,000
232 ساعت1396/02/26900,000
24Advanced Web Design1396/03/09یکشنبه 08:00 تا 11:00,سه شنبه 08:00 تا 11:004,140,000
25Advanced Web Design1396/06/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0004,140,000
26pack CIW1396/11/18شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0015518,900,000
27Pack CIW1396/03/27شنبه 11:00 تا 14:00,یکشنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:0016,590,000
28java mobile programming for android1396/04/20یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,200,000
29آموزش طراحی و مدیریت وبسایت به کمک وردپرس1396/03/24شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:005,000,000
30java script1396/04/18یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:004,120,000
31ios1396/03/238,800,000
32Foundation I1396/04/30جمعه 13:00 تا 18:006,480,000
33خصوصی C++1396/09/18دوشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00103,000,000
34آموزش طراحی وب سایت به کمک وردپرس1396/06/03جمعه 13:00 تا 18:0005,000,000
35خصوصی خانم فرخی وب1396/04/164,500,000
36web design1396/04/29پنجشنبه 13:00 تا 18:004,620,000
37SQL Server1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,600,000
38web design1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:004,620,000
39c#1396/04/25یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:00,پنجشنبه 15:00 تا 18:008,000,000
40C# Programming1397/01/24جمعه 08 تا 13606,300,000
41C# Programming1396/05/13جمعه 13:00 تا 18:0006,300,000
42Web Client Development1397/01/31جمعه 08 تا 13303,460,000
43Microsoft ASP .Net MVC1396/08/2606,690,000
44C# Windows Applications1396/12/25جمعه 08 تا 13506,870,000
45SQL Server 20141397/01/17جمعه 13 تا 18607,450,000
46SQL Server 20141396/06/20شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0007,450,000
47Developing IOS Apps with Swift1396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00508,800,000
48Java Mobile Programming for Android1397/02/16یکشنبه 09 تا 12,سه شنبه 09 تا 12507,200,000
49Web Design I1396/05/12پنجشنبه 09:00 تا 13:006,650,000
50Web Design I1396/05/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,650,000
51(20%تخفیف) Web Design I1396/06/01شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:0006,650,000
52Web Design II1396/05/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:005,850,000
53Web Design II1396/07/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00424,140,000
54Web Design III1396/07/27پنجشنبه 08:00 تا 13:0008,500,000
55PHP & MySQL1396/05/27جمعه 08:00 تا 13:0006,950,000
56Wordpress1396/05/13جمعه 13:00 تا 18:005,000,000
57SEO1396/09/07سه شنبه 08:00 تا 13:00304,410,000
58Pack Web Design1396/05/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018,900,000
59Pack Web Design1396/11/12پنجشنبه 08:00 تا 13:0015518,900,000
60(20%تخفیف) Pack Web Design1396/06/01شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:00018,900,000
61خصوصی اندروید1396/05/19900,000
62خصوصی/مجیدی نژاد/برنامه نویسی1396/05/29سه شنبه 10:00 تا 15:002,500,000
63web design11396/08/12جمعه 08:00 تا 13:00696,650,000
64pack web design1396/08/12جمعه 08:00 تا 13:0015518,900,000
65خصوصی برنامه نویسی1396/06/05شنبه 15:00 تا 17:00,دوشنبه 15:00 تا 17:00,چهارشنبه 15:00 تا 17:006,690,000
66جاوا/خصوصی/زرین نام1396/06/11چهارشنبه 08:00 تا 16:0052,750,000
67Web design11396/08/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00706,650,000
68Pack web design1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0017218,900,000
69ـموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/10/01جمعه 08:00 تا 13:00505,000,000
70PHP & MY SQL1396/07/28جمعه 08:00 تا 13:00426,950,000
71advanced web design1396/08/20شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00424,140,000
72Web Design II1396/07/22شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:00424,140,000
73Pack web design1396/08/14یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0015518,900,000
74Pack web design(فشرده)1396/08/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0015518,900,000
75خصوصی c1396/08/26سه شنبه 10:00 تا 12:00102,750,000
76خصوصی/برنامه نویسی/مرشدی1396/07/2552,250,000
77Web Design II1396/12/23شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13425,850,000
78Web Design III1396/12/23شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13,چهارشنبه 08 تا 13588,500,000
79PHP & MY SQL1396/09/03جمعه 08:00 تا 13:00426,950,000
80PHP & MY SQL1396/09/10شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00426,950,000
81Web design11396/08/14یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00706,650,000
82آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/08/19جمعه 13:00 تا 18:00505,000,000
83آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1397/01/24جمعه 08:00 تا 13:00505,000,000
84آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس1396/09/24جمعه 13:00 تا 18:00505,000,000
85Web Design I1396/11/19پنجشنبه 08 تا 13706,650,000
86Advanced web design1396/12/26شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00424,140,000
87Advanced web design1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13424,140,000
88Web DesignII1396/10/03شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00445,850,000
89Web DesignIII1396/10/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00585,850,000
90Dynamic web site makeover with PHP and MYSQL1397/01/20شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 13426,950,000
91Pack web design1397/02/28جمعه 13 تا 1815518,900,000
92بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت1396/12/05دوشنبه 09:00 تا 11:00105,000,000
93بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت1397/01/27شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21304,410,000
94خصوصی C1396/09/22پنجشنبه 08:20 تا 23:00105,000,000
95Web Design II1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13445,850,000
96Web Design III1396/12/24پنجشنبه 08 تا 13588,500,000
97Web Design I1397/02/28جمعه 13 تا 1806,650,000
98برنامه نویسی C1396/11/02یکشنبه 8 تا 12,سه شنبه 8 تا 125,000,000
99خصوصی C#1396/11/04شنبه 15 تا 17,دوشنبه 15 تا 17,چهارشنبه 15 تا 1752,500,000
100خصوصی C1396/12/052,500,000
101خصوصی C1396/12/16پنجشنبه 8 تا 16,جمعه 8 تا 162,500,000