ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1network+1396/01/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0002,970,000
2network+1396/01/31پنجشنبه 08:00 تا 13:0002,970,000
3windows8.11396/01/23شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:005,690,000
4windows 8.11396/04/09جمعه 08:00 تا 13:005,690,000
5windows server 20121397/01/22شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00487,620,000
6admin windows server1396/02/12یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:007,620,000
7configuring adv win server1395/12/28پنجشنبه 08:00 تا 13:0010,140,000
8designing a server1395/12/28جمعه 13:00 تا 18:003,490,000
9Hardware1396/04/30جمعه 13:00 تا 18:005,170,000
10Net+1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:002,970,000
11Net+1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:0002,970,000
12windows 81397/01/20شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21485,690,000
13Windows 8.11396/09/20دوشنبه 17:00 تا 21:00485,690,000
14Network+1397/01/29شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21302,970,000
15Network+1396/03/17شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00302,970,000
16Windows 81396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00485,690,000
17Windows Server 2012 R21396/10/25دوشنبه 17:00 تا 21:00486,470,000
18Administering Windows Server1396/12/2807,620,000
19Configuring advance Windows Server 2012R21396/12/28010,140,000
20Designing a Server Infrastructure 2012R21396/12/2803,490,000
21Hardware1397/01/26یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00515,170,000
22configuring windows 8،11396/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:005,690,000