ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1network+1396/01/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0002,970,000
2network+1396/01/31پنجشنبه 08:00 تا 13:0002,970,000
3windows8.11396/01/23شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:005,690,000
4windows 8.11396/04/09جمعه 08:00 تا 13:005,690,000
5windows server 20121396/04/30جمعه 08:00 تا 13:007,620,000
6admin windows server1396/02/12یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:007,620,000
7configuring adv win server1395/12/28پنجشنبه 08:00 تا 13:0010,140,000
8designing a server1395/12/28جمعه 13:00 تا 18:003,490,000
9Hardware1396/04/30جمعه 13:00 تا 18:005,170,000
10Net+1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:002,970,000
11Net+1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:0002,970,000
12windows 81396/08/22شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00485,690,000
13Windows 8.11396/09/02پنجشنبه 13:00 تا 18:00485,690,000
14Network+1396/07/27پنجشنبه 08:00 تا 13:00302,970,000
15Network+1396/09/13شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00302,970,000
16Windows 81396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00485,690,000
17Windows Server 2012 R21396/09/21یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00486,470,000
18Administering Windows Server1396/05/017,620,000
19Configuring advance Windows Server 2012R21396/05/0110,140,000
20Designing a Server Infrastructure 2012R21396/05/013,490,000
21Hardware1396/09/02پنجشنبه 13:00 تا 18:00515,170,000
22configuring windows 8،11396/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:005,690,000