ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Elementary11396/01/18جمعه 08:00 تا 12:002,550,000
2Elementary11396/01/16شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
3Elementary21396/01/19شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
4Elementary31396/01/16شنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:002,550,000
5Elementary31396/01/18جمعه 08:00 تا 12:002,550,000
6Elementary31396/01/19شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
7Pre-intermediate11396/01/20یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:002,590,000
8Pre-intermediate21396/01/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
9Pre-intermediate21396/01/16دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
10Pre-intermediate31396/01/17پنجشنبه 11:00 تا 14:002,590,000
11Pre-intermediate41396/01/16شنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:002,590,000
12Intermediate11396/01/16شنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:002,590,000
13Intermediate11396/01/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
14Intermediate11396/01/15یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:002,590,000
15Intermediate21396/01/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
16Intermediate31396/01/20یکشنبه 10:00 تا 12:00,سه شنبه 10:00 تا 12:002,590,000
17UpperIntermediate31396/01/20یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,790,000
18move121396/01/291,880,000
19Elementary31396/09/14یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0002,550,000
20elementary11396/01/30دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00,شنبه 19:00 تا 21:002,550,000
21pre intermedite11396/01/30شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
22pre intermediate41396/01/27یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:002,590,000
23intermediate21396/02/162,590,000
24intermediate11396/02/162,590,000
253elementary1396/02/10یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,550,000
26el31396/02/232,550,000
27خصوصی زبان.1396/02/262,000,000
28family & friends11396/03/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:001,880,000
29Elementary11396/07/10شنبه 08:00 تا 12:00,دوشنبه 08:00 تا 12:00,چهارشنبه 08:00 تا 12:00422,550,000
30Elementary11396/03/19جمعه 13:00 تا 18:002,550,000
31Elementary31396/03/19جمعه 08:00 تا 12:002,550,000
32Elementary31396/03/10شنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:002,550,000
33Pre_intermediate11396/03/17شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:002,590,000
34intermediate11396/03/16یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:002,590,000
35intermediate31396/03/17شنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:002,590,000
36family & friends11396/03/27شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:001,880,000
37Elementary31396/03/06شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
38Elementary11396/03/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
39خانم منوری/زبان/خصوصی1396/08/06یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:003010,000,000
40Elementary21396/04/01دوشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:002,550,000
41Elementary31396/03/26جمعه 08:00 تا 12:002,550,000
42move21396/03/231,880,000
435 ساعت خصوصی زبان1396/08/01یکشنبه 16:00 تا 17:00,سه شنبه 16:00 تا 17:0052,000,000
44خصوصی زبان1396/03/262,000,000
45family and friends31396/04/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:001,880,000
46intermediate21396/04/10شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
47intermediate11396/04/022,590,000
48pre-intermediate21396/04/17شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
49pre-intermediate31396/04/13یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:002,590,000
50Elementry11396/04/25یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,550,000
51Move11396/04/24شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:001,880,000
52مکالمه1396/04/121,000,000
53family and friends31396/04/121,880,000
54pre_intermediate31396/05/02دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
55خصوصی/زبان1396/08/16216,700,000
56upper_intermediate21396/08/15دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0002,790,000
57خصوصی بهفر/زبان1396/05/011,200,000
58Elementary11396/05/18شنبه 20:30 تا 22:00,شنبه 20:30 تا 22:002,550,000
59زبان خصوصی/مازوری1396/08/13دوشنبه 18:00 تا 19:0552,250,000
60Intermediate21396/05/11شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
61Elementary21396/06/24جمعه 09:00 تا 12:0002,550,000
62Elementary21396/07/16یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0002,550,000
63Elementary31396/08/05جمعه 10:00 تا 13:0002,550,000
64Elementary31396/06/09سه شنبه 17:00 تا 19:00,یکشنبه 17:00 تا 19:002,550,000
65Pre_intermediate11396/05/10یکشنبه 08:00 تا 10:00,سه شنبه 08:00 تا 10:002,590,000
66Pre_intermediate11396/05/17یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,590,000
67Pre_intermediate21396/06/20شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:0002,590,000
68Pre_intermediate31396/06/11شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:002,590,000
69Pre_intermediate31396/05/10یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,590,000
70Pre_intermediate41396/06/25شنبه 15:00 تا 17:00,چهارشنبه 15:00 تا 17:002,590,000
71Pre_intermediate41396/07/30یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:002,590,000
72Intermediate31396/05/10شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:002,590,000
73خصوصی زبان1396/05/123,000,000
74Alphabet(دوره پیش مقدماتی)1396/06/10شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:001,880,000
75(Family & friends (starter1396/05/22یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00,پنجشنبه 15:00 تا 17:001,880,000
76Family&dfriends1B1396/06/07یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:001,880,000
77Family & friends 2B1396/05/12پنجشنبه 09:00 تا 12:001,880,000
78Family &friends2c1396/06/08شنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:001,880,000
79family & friends4A1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:001,880,000
80Elementary21396/06/05یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:002,550,000
81family&friends3A1396/07/05شنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:00411,800,000
82Pre_intermediate11396/08/26جمعه 10:00 تا 13:00422,590,000
83family & friends1A1396/08/25پنجشنبه 10:00 تا 13:00421,880,000
84family & friends2A1396/08/25یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:00211,880,000
85family & friends2C1396/08/11پنجشنبه 09:00 تا 12:00421,880,000
86family & friends3B1396/08/27شنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:00421,880,000
87Elementary11396/08/20شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00422,550,000
88Elementary31396/08/05جمعه 09:00 تا 14:00422,550,000
89Pre_intermediate11396/08/26جمعه 10:00 تا 14:00422,550,000
90Pre_intermediate21396/07/23یکشنبه 08:00 تا 10:00,سه شنبه 08:00 تا 10:00422,550,000
91Pre_intermediate41396/07/14یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00422,550,000
92Intermediate21396/07/16یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00422,590,000
93خصوصی زبان/خانم تهرانی1396/07/17شنبه 10:00 تا 14:00,یکشنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00217,350,000
94Pre_intermediate21396/08/12شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,590,000
95intermediate31396/08/03دوشنبه 17:30 تا 20:30422,590,000
96Upper_intermediate11396/08/23یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,790,000
97Upper_intemediate21396/08/10یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,790,000
98family&friends 3A1396/08/11پنجشنبه 13:00 تا 15:00421,880,000