ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مالی خدماتی1397/04/22پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00508,450,000
2مالی خدماتی1397/04/13شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00508,450,000
3مالی بازرگانی1397/02/26شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00406,000,000
4مالی بازرگانی1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00406,000,000
5نرم افزارهلو1397/04/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00102,450,000
6نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00103,400,000
7مالیات برارزش افزوده1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00101,400,000
8حسابداری حقوق و دستمزد1397/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00107,250,000
9حسابداری ویژه بازار کار1397/04/22پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:0011028,700,000
10حسابداری ویژه بازارکار1397/04/13شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0011028,700,000
11مکانیزه1397/04/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00203,750,000
12مالی خدماتی1397/05/01شنبه 8 تا 13:00,دوشنبه 8 تا 13:00,چهارشنبه 8 تا 13:00508,450,000
13حسابداری بازارکار1397/05/01شنبه 8 تا 13:00,دوشنبه 8 تا 13:00,چهارشنبه 8 تا 13:0018028,700,000
14خدماتی/بازرگانی/مکانیزه1397/04/27شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0011018,200,000
15خدماتی/بازرگانی/مکانیزه1397/04/27شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0011018,200,000
16خدماتی/بازرگانی/مکانیزه1397/04/27شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0011018,200,000
1797/3/11-خصوصی/خانم محمدی1397/03/07جمعه 14:00 تا 17:0054,500,000