ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس پیشرفته1397/02/15شنبه 10:00 تا 13:0017722,125,000
2پک طراحی لباس مقدماتی1397/02/15شنبه 10:00 تا 13:0019224,000,000
3الگو و دوخت21397/02/15شنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
4الگو و دوخت11397/02/15شنبه 09:00 تا 14:008414,700,000