ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس پیشرفته1397/09/03شنبه 10:00 تا 13:0017722,125,000
2پک طراحی لباس مقدماتی1397/12/02یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0019227,000,000
3الگو و دوخت21397/10/29شنبه 09:00 تا 14:00,دوشنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
4الگو و دوخت11397/11/29دوشنبه 09:00 تا 13:008414,700,000
5جایگزینی دوره متوسطه1397/04/28پنجشنبه 08:00 تا 13:00789,750,000
697/11/25-9P13-الگو و دوخت مانتو پیشرفته1397/11/25پنجشنبه 09:00 تا 13:00364,750,000
797-04-23-دوخت پیشرفته1397/04/2314,700,000
8خصوصی/ترکمنی1397/07/07یکشنبه 09:00 تا 14:00609,000,000
9طراحی لباس مقدماتی1397/09/22سه شنبه 17:00 تا 20:00,پنجشنبه 17:00 تا 20:0019224,000,000
10طراحی روی پارچه1397/08/24پنجشنبه 13:00 تا 16:00429,660,000
11خصوصی/خانم فیض آبادی1397/08/09شنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:004216,000,000
12طراحی لباس پیشرفته/دوره قدیم1397/09/06پنجشنبه 09:00 تا 13:00849,660,000
13پک طراحی لباس پیشرفته1397/11/25پنجشنبه 09:00 تا 13:0028029,470,000
14دوخت الگو11397/10/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:308414,700,000