ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1398/07/29شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0019229,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1398/09/26یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0017729,000,000
3الگو و دوخت مقدماتی1398/06/30شنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
4الگو و دوخت پیشرفته1398/09/27چهارشنبه 16:00 تا 20:008419,000,000
5نامشخص1397/11/04دوشنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
6خصوصی گلی آبکناری1398/02/1016,000,000
7الگو و دوخت مقدماتی1398/04/04سه شنبه 16:00 تا 20:008419,000,000
8طراحی لباس مقدماتی1398/07/06شنبه 16:00 تا 19:00,دوشنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:0019229,000,000
9الگو و دوخت مقدماتی1398/09/18دوشنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
10طراحی لباس1398/08/28یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0019229,000,000
11طراحی لباس مقدماتی1398/09/12یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0019229,000,000