کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
After effect
1399/05/24جمعه 9 تا 127823,500,000
2
Edius
1399/05/23پنجشنبه 13:00 تا 18:003611,000,000