کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Java Mobile Programming For Android
1396/07/01شنبه 20:30 تا 22:00,دوشنبه 20:30 تا 22:00,چهارشنبه 20:30 تا 22:0050آنلاین7,200,000
2
C# Programming
1396/07/14جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین6,300,000
3
Web Client Development
1396/07/05شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0037آنلاین3,460,000
4
Developing IOS Apps with Swift
1396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0050آنلاین8,800,000
5
Java Mobile Programming for Android
1396/07/20پنجشنبه 16:00 تا 21:0050آنلاین7,200,000