کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
C# Windows Application
1397/02/28جمعه 08 تا 13507,400,000
2
Web Client Development
1397/03/25جمعه 08 تا 13303,950,000
3
SQL Server 2014 Database Development
1397/03/25جمعه 13 تا 18608,350,000
4
Java Mobile Programming For Android
1397/02/16یکشنبه 9 تا 12,سه شنبه 9 تا 12507,900,000
5
Web Design I
1397/03/04جمعه 13 تا 18707,450,000
6
Web Design II
1397/02/13پنجشنبه 8 تا 13446,750,000
7
Web Design II
1397/02/19شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13446,750,000
8
Web Design III
1397/03/17پنجشنبه 8 تا 13589,600,000
9
Web Design III
1397/03/23شنبه 8 تا 13,دوشنبه 8 تا 13,چهارشنبه 8 تا 13579,600,000
10
Pack Web Design
1397/03/04جمعه 13 تا 1815521,200,000
11
PHP & My SQL Web Development
1397/03/25شنبه 18 تا 21,دوشنبه 18 تا 216010,400,000
12
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1397/02/04جمعه 8 تا 13507,150,000
13
بهینه سازی موتور های جستجو
1397/03/18جمعه 8 تا 13305,550,000
14
Web Design I
1397/02/07جمعه 13 تا 18707,450,000