کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Java Mobile Programming For Android
1396/09/08شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0050آنلاین7,200,000
2
C# Programming
1396/09/14یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین6,300,000
3
Web Client Development
1396/09/11شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0030آنلاین3,460,000
4
SQL Server 2014
1396/09/24جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین7,450,000
5
Java Mobile Programming for Android
1396/09/30پنجشنبه 08:00 تا 13:0050آنلاین7,200,000
6
SEO
1396/09/07سه شنبه 08:00 تا 13:00304,410,000
7
Web Design I
1396/09/24جمعه 13:00 تا 18:0070آنلاین6,650,000
8
Advanced web design
1396/09/19شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0042آنلاین4,140,000
9
Advanced web design
1396/11/20جمعه 08:00 تا 13:0042آنلاین4,140,000
10
Web DesignII
1396/10/03شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0044آنلاین5,850,000
11
Web DesignIII
1396/10/24شنبه 17:00 تا 21:00,یکشنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0058آنلاین5,850,000
12
Dynamic web site makeover with PHP and MYSQL
1396/09/23پنجشنبه 08:00 تا 13:0042آنلاین6,950,000
13
Pack web design
1396/09/24جمعه 13:00 تا 18:00155آنلاین18,900,000
14
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت
1396/09/05سه شنبه 08:00 تا 13:0030آنلاین4,410,000