کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
SQL Server
1398/11/18جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
2
word peress
1398/11/04جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
3
C++
1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین7,500,000
4
pack web design
1398/11/01یکشنبه 18:30 تا 21:00,سه شنبه 18:30 تا 21:0017224,440,000
5
pack web design
1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0017224,440,000
6
1 web design
1398/11/01یکشنبه 18:30 تا 21:00,سه شنبه 18:30 تا 21:00708,000,000
7
1 web design
1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0070آنلاین8,000,000
8
پایتون
1398/11/12شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0060آنلاین9,000,000
9
Microsoft ASP.Net MVC
1398/11/12شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006012,000,000