کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Web Design III
1398/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0058آنلاین12,000,000
2
PHP & MY SQL
1398/04/21جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
3
c# programming
1398/04/02یکشنبه 18:00 تا 22:00,سه شنبه 18:00 تا 22:0060آنلاین7,240,000
4
C# Windows Applications
1398/04/28جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین8,510,000
5
Web Client Development
1398/04/28جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین4,740,000
6
Microsoft ASP. Net MVC
1398/04/26شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0030آنلاین12,000,000
7
SQL Server 2016
1398/04/06جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
8
Java SE 8.0 Programing
1398/04/14جمعه 09:00 تا 13:0050آنلاین9,000,000
9
Java . Advanced
1398/03/31جمعه 09:00 تا 13:0050آنلاین12,100,000
10
Android Pack
1398/04/14جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین12,150,000
11
SEO
1398/04/28جمعه 09:00 تا 13:0045آنلاین9,900,000
12
Java.SE
1398/04/13سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0050آنلاین9,000,000
13
Web Design I
1398/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0070آنلاین8,000,000
14
Web Design PACK
1398/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00172آنلاین24,400,000
15
Web Design I
1398/04/01شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0070آنلاین8,000,000
16
Web Design PACK
1398/04/01شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00172آنلاین24,400,000
17
word peress
1398/04/28جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
18
c# programming
1398/05/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین7,240,000