کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & MY SQL
1398/09/08جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
2
Web Client Development
1398/09/08جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین4,740,000
3
Microsoft ASP. Net MVC
1398/09/09شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0060آنلاین12,000,000
4
SQL Server 2016
1398/09/08جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
5
SEO
1398/09/08پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,900,000
6
word peress
1398/09/08جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
7
C# Windows Applications
1398/09/08جمعه 13:00 تا 15:0050آنلاین8,510,000
8
Java SE
1398/08/26یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0050آنلاین9,000,000
9
Java Advanced
1398/09/08پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:0050آنلاین12,100,000
10
Pack web Design
1398/08/26یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00172آنلاین24,400,000
11
web design 1
1398/08/26یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0070آنلاین8,000,000