کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Web Design III
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0058آنلاین12,000,000
2
PHP & MY SQL
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین11,900,000
3
Web Client Development
1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین4,740,000
4
SQL Server 2016
1398/06/29جمعه 13:00 تا 18:0060آنلاین9,350,000
5
Java . Advanced
1398/07/05پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:0050آنلاین12,100,000
6
SEO
1398/06/28پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,900,000
7
Web Design PACK
1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00172آنلاین24,400,000
8
word peress
1398/06/29جمعه 13:00 تا 18:0045آنلاین7,750,000
9
Android pack
1398/07/02یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:007012,150,000
10
web design 1
1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00708,000,000
11
C# Windows Applications
1398/07/05جمعه 13:00 تا 15:00508,510,000
12
#C
1398/07/07یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:00607,240,000
13
Java SE
1398/07/16یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00509,000,000