کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary 3
1398/09/24یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,340,000
2
Intermediate2
1398/09/27یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,450,000
3
Elementary 2
1398/10/08یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0036آنلاین3,340,000
4
Elementary 1
1398/09/23شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0036آنلاین3,340,000
5
family & friend 2A
1398/10/07شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0032آنلاین2,700,000