کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
pre-intermediate 3
1397/09/13یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین3,050,000
2
Intermediate 4
1397/10/09یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000
3
pre_intermediate1
1397/08/21شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000
4
Elementary 1
1397/09/11یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین2,900,000
5
intermediate1
1397/09/11یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000