کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary1
1396/12/02شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,550,000
2
Pre-intermediate1
1396/12/09شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,590,000
3
Pre-intermediate2
1396/11/12پنجشنبه 18:00 تا 20:0042آنلاین2,590,000
4
UpperIntermediate3
1396/12/07دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,790,000
5
Family&friend1B
1396/12/17پنجشنبه 10:00 تا 13:00421,880,000
6
Elementary2
1396/12/04جمعه 09:00 تا 13:0042آنلاین2,550,000
7
Upper_intermediate1
1396/12/14دوشنبه 18:00 تا 21:00422,790,000
8
Family & Friend 3C
1396/11/25شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین1,880,000