کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elemetary2
1397/02/01شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین2,900,000
2
pre_intermediate 1
1397/02/11یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000
3
pre-intermediate 3
1397/02/19شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000
4
Intermediate 1
1397/02/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین3,050,000
5
Intermediate 3
1397/01/30پنجشنبه 10:00 تا 14:0042آنلاین3,050,000
6
Upper_intermediate 1
1397/02/03دوشنبه 18:00 تا 21:0042آنلاین3,300,000
7
Elementary 3
1397/02/18یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0042آنلاین2,900,000
8
Family &Friend1A
1397/02/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0042آنلاین2,050,000
9
Family& friend 2B
1397/02/09یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:0042آنلاین2,050,000
10
Family& friend 3A
1397/01/23پنجشنبه 10:00 تا 13:0042آنلاین2,050,000