قوانين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماده 104
كليه موارد مربوط به معافيتها
پروسه رسيدگي به دفاتر قانوني و نحوه اخذ برگ تشخيص و اعتراض
توضيح كامل ماده 272 و موارد استفاده از اين قانون در برگه تشخيص مالياتي
اجراي پروژه تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي توسط دانش‌پذيران
 
جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
نتايج و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده
محاسبه و پرداخت آن
قانون ماليات بر ارز ش افزوده
وظايف و تكاليف مؤديان
قوانين مرتبط محاسبه و ثبت حسابهاي ماليات بر ارزش افزوده

 
اهداف آموزشي: :  هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي توسعه مهارتهاي علمي در خصوص نحوه تهيه اظهار نامه مالياتي است كه مي‌تواند به اهداف دولت در دريافت ماليات صحيح كمك كند و از سويي ديگر موسسات و سازمانها با تهيه اظهارنامه مالياتي صحيح و قانوني مي‌توانند از تخفيفات ويژه استفاده كرده و اعتبار كسب كنند
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌  فراگيران اين دوره با قانون تجارت ،نحوه تكميل جداول مربوط به سود وزيان ،ترازنامه و استانداردها آشنا شده و نيز با به كارگيري قوانين مختلف مي توانند يك اظهارنامه استاندارد را تهيه كنند.