سر فصل هاي دوره :
- آشنايي با ساختار كلي سيستم پرسنلي و كارت ساعت
- ارتباط بين سيستم پرسنلي و محاسبات حقوق و دستمزد
- ورود اطلاعات پايه در سيستم پرسنلي موثر به محاسبات حقوق ( نرخ ساعت كار، جدول ماليات و انواع استخدام)
- شناسايي و تعريف دواير هزينه حقوق در سازمان و مشخص نمودن محل پرداخت
- شناسايي و معرفي مزاياي مجاز در سازمان مطبوعه (حقوق پايه،حق جذب،حق مقام،اضافه كار و ...)
- شناسايي و معرفي كسور قانوني در سازمان (بيمه،ماليات،مساعده،وام و ...)
- معرفي فرمول جهت محاسبات كلي در سيستم
- تعيين نوع استخدام افراد و نوبت كاري هر كارمند
- اختصاص حكم حقوق براي هر فرد
- ورود اطلاعات كاركرد ماهانه و ساعت اضافه كاري
- محاسبه حقوق و تهيه فيش حقوق
- تهيه ليست حقوق و بيمه ماليات و صدورسند حسابداري با توجه به كدينگ مالي