سرفصل دوره آموزش Etabs & Safe II

 • سر فصل محتوای آموزشی دیوارهای برشی بازشودار
 • بررسی عوامل و نحوه برخورد با آنها در دیوارهای برشی تحلیل دینامیکی مقدماتی
 • بررسی تحلیل دینامیکی
 • مودال تحلیل دینامیکی طیفی
 • بررسی ضوابط وئ
 • شرایط تحلیل طیفی دو نرم افزار
 • بررسی طیف ویژه ساختگاه بررسی نحوه استخراج و تولید طیف خطر ساختگاه
 • مدلسازی فونداسیون همراه سازه اثرات آن بر سازه (بررسی مقدماتی گزارش ژئوتکنیک)
 • بررسی اثر تغییر شکل فونداسیون های در سازه مدلسازی شمع (تشریح رفتار،محدودیت ها)
 • مدلسازی شمع ها در فشار و کشش طراحی دالها با SAFE
 • بارگذاری و طراحی دالها
 • طراحی سازه های فولادی به روش LRFD
 • طراحی سازه های فولادی به روش LRFD
 • بار جانبی خاک روی سازه مدلسازی
 • بارجانبی خاک بر سازه