سرفصل دوره آموزش CATIA II

Wireframe modeling:

ایجاد مدلهای مفتولی

Sureface Design:

مدلسازی در محیط

Surface Digitized Shape Editor:

فراخوانی، ویرایش و اصلاح ابرنقاط

Quick Surface:

تبدیل ابرنقاط به سطح

Imagine & Shape:

طراحی مدلهای صلب

Functional Molded Part:

طراحی قطعات پلاستیکی

ICEM Design:

سطح سازی کلاس

A Sheet Metal Design:

ورقکاری