سرفصل های دوره ICDL 


1.        مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات   (ICT)
1.1.      سخت افزار
1.2.      نرم افزار
1.3.      شبکه ها
1.4.      ICT در زندگی روزمره
1.5.      امنیت
1.6.      قوانین
2.        استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (Windows)
2.1.      سیستم عامل
2.2.      مدیریت فایل
2.3.      برنامه های کمکی
2.4.      مدیریت چاپ
3.        واژه پردازی  (MS-Word)
3.1.      استفاده از برنامه
3.2.      ایجاد سند
3.3.      قالب بندی
3.4.      اشیاء (Objects)
3.5.      ادغام پستی
3.6.      آماده سازی خروجی ها
4.        صفحه گسترده ها (MS-Excel)
4.1.      استفاده از برنامه
4.2.      خانه ها (Cells)
4.3.      مدیریت کاربرگها
4.4.      فرمولها و توابع
4.5.      قالب بندی
4.6.      نمودارها
4.7.      آماده سازی خروجی ها
5.        پایگاه داده ها (MS-Access)
5.1.      درک مفهوم پایگاه داده
5.2.      استفاده از برنامه
5.3.      جداول
5.4.      بازیافت اطلاعات
5.5.      اشیاء (Objects)
5.6.      خروجی ها
6.        ارائه مطلب (MS-Power Point)
6.1.      استفاده از برنامه
6.2.      توسعه یک ارائه مطلب
6.3.      متن
6.4.      نمودارها
6.5.      اشیاء گرافیکی
6.6.      آماده سازی خروجی ها
7.        مرور وب و ارتباط
7.1.      اینترنت
7.2.      استفاده از مرورگر
7.3.      استفاده از وب
7.4.      خروجی های وب
7.5.      ارتباط الکترونیک
7.6.      استفاده از پست الکترونیک (e-mail)
7.7.      مدیریت پست الکترونیک