سر فصل محتواي آموزشي  
 
شناخت فرمتهای  Vector و خصوصیات آنها شناخت فرمتهای گرافیکی Cdr .Eps .Ai … . Vector
 
 
شناخت صفحه و اصول طراحی با خطوط راهنما
 
Snap ,Margin ,Grides & Guiedes ,Page,…  
شناخت ابزارهای اصلی (tool Box) Selection ,pen, Brush ,Gradient,…  
شناخت پنجره هاي اصلي
 
Layer , Channel , Path , info ,Windows ,swatches , …  
شناخت منوها و زير منوها ی اصلی نرم افزار
 
Menu (file ,Edit , Image ,Windows ,.. )