نورپردازی
شناخت ماهیت نور
کمیت نور
منابع نور
محاسبه
پارامترهای الکتریکی
نقش نور پردازی در دکوراسیون داخلی

3dmax-vray
1-معرفی و نصب 3dsmax و آشنايي با فضای کاری نرم افزار
2- مدلسازی
3-طراحی مواد


post production
عناصر طراحی گرافیکی 
زیبا شناسی در معماری 
مبانی هنر های تجسمی
نقطه خط تقابل طراحی حروف و نشانه

پروژه نهایی