1. تعریف ساختار Base شبکه و انواع اصطلاحات شبکه
 2. تعریف انواع سرو، OS، انواع کلاینت ها
 3. تعریف شبکه و انواع شبکه (Man ,Lan ,Wan)
 4. تعریفDomain و WorkGroup
 5. معرفی انواع توپولوژی های شبکه از جمله (Hybrid ,Mesh ,Ring ,Star ,Bus)
 6. انواع کابل ها از جمله (Twisted Pair ,Coaxial ,Fibr Optic) و ...
 7. Network Services and Server Types
 8. هفت لایه مدل مرجع OSI
 9. روش های دسترسی به شبکه CSMA/CA ,CSMA/CD ,Token Passing
 10. آشنایی با شبکه های WirLess (802/11a-b-g) Packet switching-Circuit switching
 11. انواع پروتکل های شبکه از جمله (TCP/IP ,IPX/SPX ,Apple Talk) و ...
 12. آشنایی با IP Addressing و Subnet Mask
 13. پروتکل های Ethernet 802 10 Base T /10base2/105-100 base tx Board Band & Base Band Synchronus – Asynchronus Modem-CSU/DSU xDSL-ISDN-PSTN- Leas line Device
 14. آشنایی با Repeater
 15. مفهوم Routing and Routers
 16. آشنایی با ساختار و مفهوم پروتکل اینترنت و ARP
 17. آشنایی با Collision Domain and Broadcast Domain
 18. آشنایی و مفهوم و نحوه کار با آن DHCP-DNS Bridge
 19. انواع سوئیچ ها و نحوه کار با آنها Manageable Switch-HUB Switch VLAN چیست؟ STP-RSTP Routing table-Router (Static-Dynamic)
 20. مفهوم CRC و نقش آن در شبکه مفهوم و آشنایی با رمزنگاری کردن یا Encryption کارت شبکه و Boot ROM
 21. انواع سیستم های عامل Multi task, Single task Multi Theread , Single Theread VPN , Ras Server Full Duplex-Half Duplex Slip-PPP و...