1. معرفی برنامه نویسی و اهداف آن
 2. معرفی فرآیند برنامه نویسی تجاری و اتوماسیون
 3. معرفی تاریخچه زبانهای برنامه نویسی
 4. بررسی مفهوم ساختیافتگی،شی گرائی و معرفی ارکان چهارگانه شی گرائی
 5. معرفی مفهوم انتزاع،وراثت،چندگانگی،بسته بندی
 6. معرفی ویژگی های زبان برنامه نویسی C# و قابلیت انتقال پذیری برنامه و مدیریت حافظه خودکار
 7. معرفی مفهوم CLR
 8. بررسی Code Compilation و Code Execution
 9. بررسی MSIL
 10. معرفی متغیر
 11. معرفی ساختار حافظه و Stack و Heap
 12. معرفی Value Type ها و Reference Type ها و روش تعریف متغیر
 13. بررسی مدیریت حافظه خودکار و Garbage Collection
 14. معرفی BCL و مفهوم namespace
 15. بررسی ساختار کلی پروژه و نحوه کامپایل با CSC
 16. معرفی Source Control و موارد استفاده از آن
 17. مقایسه Git و TFS و ارائه مثال از روش استفاده از آنها
 18. بررسی ساختارهای شرط،تصمیم و تکرار
 19. معرفی مفهوم ساختمان داده و تفاوت انواع آنها از نظر ایستا،پویا،هنوع و غیر همنوع
 20. تاثیر موارد در بازدهی و انعطاف پذیری ساختمان
 21. معرفی آرایه های یک بعدی ،جند بعدی و دندانه ای و روش استفاده از آنها
 22. بررسی توابع و انواع آنها
 23. معرفی نکات مربوط به پارامترهای ورودی و حروجی
 24. معرفی توابع بازگشتی
 25. معرفی ابزارهای انتزاع مانند کلاس،ساختار،اینترفیس وenum
 26. بررسی کامل ساختار کلاس و مفهوم وراثت صریح و ضمنی
 27. یررسی متدهای به ارث رسیده از object و مفهوم virtual و override
 28. بررسی Constructor و Destructor و نکات مربوطه
 29. بررسی مفهوم static
 30. بررسی نقش ToString() و Equals() و روش بازنویسی آنها و شکل ایجاد چندگانگی
 31. بررسی فیلدها
 32. بررسی operator ها
 33. بررسی نقش Property و انواع آن و ایندکسر
 34. بررسی delegate و event و انواع روشهای ارسال اطلاعات در رویداد
 35. معرفی interface و موارد استفاده از آن
 36. بررسی کلاسهای abstract
 37. بررسی IO و کلاسهای مرتبط
 38. بررسی خواندن و نوشتن فایل و روشهای مختلف پیاده سازی
 39. معرفی Serialization و Deserialization و فرمتهای مختلف
 40. معرفی Regular Expression و کاربردهای مختلف آن
 41. بررسی Multi Threading و نکات مربوطه
 42. بررسی ساختمان داده های Collection ومفهوم Generic
 43. بررسی مدل .NET برای دسترسی به داده ها و مجموعه NET
 44. بررسی روش Database First و Code First و مقایسه آنها
 45. بررسی عملیات ویرایشی با روال و به صورت شی گرا
 46. معرفی LINQ و پرس و جوهای معمول
 47. پیاده سازی CRUD به عنوان نمونه