سر فصل هاي دوره  
طراحي 1 طبیعت-طبیعت بی جان
مباني هنرهاي تجسمي1 شناخت عناصر بصری
آشنايي با هنر ايران تاریخجه هنر در ایران قبل و بعد اسلام
نقاشي 1 سیاه قلم-آبمرکب
طراحي 2 فیگور
مباني هنرهاي تجسمي2 شناخت چرخه رنگ و مکملها رنگ های گرم و سرد
آشنايي با هنر جهان تاریخچه هنر در جهان 
نقاشي ديجيتال استفاده از نرم افزار فتوشاپ برای نقاشی
نقاشي 2 رنگ روغن - آکرولیک
طراحي 3 فیگور پیشرفته
نقاشي 3 آبرنگ و گواش
آشنايي با هنر معاصر تاریخچه هنر مدرن و معاصر
نقاشي ديواري نقاشی موزاییک به همراه استفاده از متریالهای دیوار
تجزيه و تحليل آثار هنري شناخت آثار متفاوت در نقاشی و فلسفه ایجاد آنها و نقد آثار