فرق بین نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران در چیست؟

  • 14 اسفند , 1397
  • 422 نفر
  • کد خبر 100072
فرق بین نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران در چیست؟

فرق بین نمایندگی و شعب در چیست؟
مجتمع های که اداره و اجرای کلاس ها به عهده مرکز مجتمع فنی تهران باشند شعب مجتمع فنی تهران هستند
و مجتمع های که اداره و اجرای کلاس ها به عهده شخص حقیقی یا حقوقی باشد که مجوز (نمایندگی)از مرکز اصلی مجتمع فنی تهران گرفته باشند
نمایندگی مجتمع فنی تهران  میباشند

تمامی اساتید مراکز از یک مرکز تاییدیه میگیرند و امکانات و تجهیزات نمایندگی و شعب توسط بازرسان مرکز تایید می شوند
بنابراین هیچ تفاوتی برای انتخاب مراکز و نمایندگی ها برای دانشجویان نیست همچنین تمام شهریه ها و تعداد ساعات دوره ها در نمایندگی ها یکپارچه و یکسان می باشد